Samo ena je MAMA | mama.si

shutterstock_84032425Novembra lani je državni zbor sprejel predlagane spremembe nove socialne zakonodaje. Nekatere spremembe so začele veljati že januarja letos, večino pravic iz javnih sredstev pa lahko po novem sistemu uveljavljamo od septembra letos. Ena najpomembnejših novosti omogoča oddajo nove vloge za uveljavljanje socialnih transferjev, če pride do spremembe v višini prejemkov. Center za socialno delo bo v tem primeru  izdal novo odločbo na podlagi dejanske spremembe dohodka.

Otroški dodatek

Pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka se upoštevajo dohodki, prejeti v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge, na podlagi odločbe o odmeri dohodnine. To pa ne velja za vse prihodke. Spodaj našteti prilivi se upoštevajo v višini, kakršna velja ali bo veljala z začetkom priznanja pravice:

– preživnina,

– otroški dodatek,

– denarna socialna pomoč,

 –  varstveni dodatek,

 – državne štipendije.

V dohodek družine se ne upošteva več celotni otroški dodatek. Upošteval se bo dodatek, zmanjšan za 20 odstotkov višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda. V dohodek se ne upošteva dodatek za enostarševsko družino in dodatek za otroka, ki ni vključen v vrtec.

Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred. Znesek dodatka za otroka v enostarševski družini je v avgustu je znašal 26,92 evra, z mesecem septembrom pa je 53,84 evra.

Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela za socialno najbolj ogrožene družine (prejemnike denarne socialne pomoči).  Pri njih se pri ugotavljanju dohodka za pravice na letni ravni (otroški dodatek, državna štipendija, plačilo vrtca) študentsko delo ne bo upoštevalo kot dohodek, pač pa le njihovi tekoči (periodični) dohodki.

Znižano plačilo vrtca

Do sedaj je pravica do znižanega plačila vrtca trajala glede na koledarsko leto in je bilo decembra potrebno ponovno vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca. Zdaj pravica traja od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo. Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Lucija Žižek

V novembrski številki revije Mama si lahko preberete nadaljevanje članka kjer boste našli tudi tabelo v kateri je razvidno koliko znaša plačilo vrtca glede na dohodkovni razred, pišemo tudi o novem načinu štipendiranja, o subvencioniranih malicah in kosilih, pa tudi kako in kdaj morate sporočati o nastalih spremembah.


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE