novorojencek1Starševski dopust zajema različne vrste dopusta, vsem pa je skupno, da je to pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in varuje. Trajanje posamezne vrste starševskega dopusta je določeno v koledarskih dnevih.

Vrste starševskega dopusta

– porodniški dopust

– očetovski dopust

– dopust za nego in varstvo otroka

– posvojiteljski dopust

 

Če zavarovanec izpolnjuje v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih naštete pogoje, mu pripada:

 • v času porodniškega dopusta – pravica do porodniškega nadomestila
 • v času očetovskega dopusta – pravica do očetovskega nadomestila, in sicer za prvih 15 dni, ki jih mora izrabiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, za ostalih 75 dni pa očetu Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače
 • v času dopusta za nego in varstvo otroka – pravica do nadomestila za nego in varstvo otroka
 • v času posvojiteljskega dopusta – pravica do posvojiteljskega nadomestila.

 

PORODNIŠKI DOPUST

Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do porodniškega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka.

 

Porodniški dopust traja 105 dni. Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.

Če mati ne nastopi porodniškega dopusta 28 dni pred predvidenim datumom poroda, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen če je porod nastopil pred predvidenim datumom.

Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka.

 

Oče ali druga oseba lahko uveljavlja pravico do porodniškega dopusta, če mati otroka:

– umre

– zapusti otroka ali

– če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo.

 

Če je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke lahko z njenim soglasjem uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oče otroka ali eden od starih staršev.

Oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka ima pravico do porodniškega dopusta v trajanju 77 dni od rojstva otroka (105 dni zmanjšanih za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom). Dopust se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka nastopi porodniški dopust.

Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Pri uveljavljanju pravice do porodnišlega dopusta morate biti pozorni na:

 • 30 dni pred predvidenim nasotpom prodniškega dopusta oziroma 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na vašem centru za socialno delo, kjer vam bodo izročili obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta in vas seznanili z vsemi nadaljnjimi postopki in pravicami v zvezi z zavarovanjem za starševsko varstvo
 • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta o tem obvestite vašega delodajalca, če pa ste samostojni podjetnik, pa morate obvestiti pristojni organ za registracijo samostojne dejavnosti v 15 dneh po priznanju pravice
 • če rodite otroka, preden ste o izrabi porodniškega dopusta obvestili delodajalca, je to treba storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen če vam zdravstveno stanje tega ne dopušča; v tem primeru naj obvesti delodajalca kateri od vaših sorodnikov oziroma zaprosite za pomoč zdravstveno službo
 • če ste oče ali druga oseba ali eden od starih staršev in boste uveljavljali pravico do porodniškega dopusta, morate obvestiti delodajalca najkasneje v roku treh dni od nastopa razloga za izrabo porodniškega dopusta
 • če kot bodoča mati sklepate delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate delodajalca obvestiti o nastopu porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja

 

OČETOVSKI DOPUST

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer mora prvih 15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. Oče nima pravice do izrabe prvih 15 dni očetovskega dopusta, če koristi porodniški dopust.

 

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.

Za 15 dni očetovskega dopusta, ki jih oče izrabi do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, mu država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za druge dni očetovskega dopusta, ki jih lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka, pa mu država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Očetovski dopust lahko oče koristi v obliki polne odsotnosti z dela, v strnjenem nizu (brez prekinitev) ali po dnevih. Kadar oče izrabi očetovski dopust po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70% pripadajočih koledarskih dni očetovskega dopusta (15 koledarskih dni je enako 11 delovnih dni, 90 koledarskih dni je enako 63 delovnih dni).

Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta morate biti pozorni:

 • 30 dni pred predvidenim datumom nastopa očetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do porodniškega dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do porodniškega dopusta
 • na vlogi za uveljavitev pravice do očetovskega dopusta morate označiti, da uveljavljate plačani in neplačani očetovski dopust, sicer slednjega kasneje (naknadno) ne morete uveljavljati
 • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestite vašega delodajalca o nameri izrabe dopusta
 • ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, morate o rojstvu otroka obvestiti center za socialno delo in predložiti obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otroka
 • v primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva.

 

DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA

Dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka in ga upravičenci nastopijo neposredno (takoj) po poteku porodniškega dopusta.

 

Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka.

Dopust za nego in varstvo otroka traja praviloma 260 dni.

 

Dopust se lahko podaljša:

– mati rodi dvojčke – podaljša se za 90 dni

– mati rodi več hkrati živorojenih otrok – za vsakega nadaljnjega otroka se podaljša za 90 dni

– mati rodi nedonošenčka – podaljša se za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni

– mati rodi otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti

– starša doma že varujeta najmanj dva otroka v starosti do osmih let – podaljša se za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Zgoraj naštete pravice se seštevajo.

Del dopusta za nego in varstvo otroka (največ 75 dni) lahko starša tudi preneseta in izrabita do osmega leta starosti otroka. Dopust za nego in varstvo otroka lahko starša koristita v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa za istega otroka tudi oba starša, če o tem skleneta pisni dogovor, v katerem natančno določita obdobje in način izrabe dopusta. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do dopusta za nego in varstvo otroka predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca.

Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do dopusta za nego in varstvo otroka, odloči o tem center za socialno delo in pri tem upošteva koristi otroka.

Če izrabi dopust za nego in varstvo otroka le eden od staršev, centru za socialno delo ne predloži pisnega dogovora, temveč vlogi priloži pisno izjavo, da uveljavlja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka samo eden od staršev otroka (sam).

Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristita oba starša v obliki polne odsotnosti z dela tako, da dopust za nego in varstvo otroka koristita izmenično, in sicer del dopusta za nego in varstvo otroka koristi mati, preostanek pa oče ali obratno.

Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristita oba starša v obliki delne odsotnosti z dela tako, da dopust za nego in varstvo otroka koristita hkrati in v dogovoru z delodajalcem. To pomeni, da mati in oče hkrati delata polovični delovni čas (na primer vsak po štiri ure na dan ali 20 ur tedensko).

Kadar starša izrabita preneseni dopust po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70% pripadajočih koledarskih dni prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka (75 koledarskih dni je enako 52 delovnih dni).

Druga oseba ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni za porodniški dopust, vendar zmanjšan za toliko dni, kolikor dni sta mati ali oče pravico do dopusta za nego in varstvo otroka že izrabila. Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristi druga oseba le v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Pravico do dopusta za nego in varstvo ima lahko v soglasju z materjo otroka tudi eden od starih staršev otroka, v primeru, da je mati otroka mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke dijakinje oziroma študentke in te pravice ne uveljavlja oče otroka. Dopust za nego in varstvo otroka je enako dolg, kot to velja za mater ali očeta, zmanjšan za toliko dni, kot sta ga mati ali oče otroka že izrabila, in ga lahko koristi le v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Pri uveljavljanju pravice do dopusta za nego in varstvo otroka morate biti pozorni na:

 • vsak od staršev uveljavlja pravico do dopusta s samostojno vlogo, dogovor staršev in delodajalcev pa vlogi priloži le mati
 • podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do dopusta za nego in varstvo, saj naknadno uveljavljanje ni mogoče
 • izjemoma lahko pravico do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka lahko uveljavlja eden od staršev naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. meseca starosti otroka
 • v primeru izrabe prenesenega dopusta po dnevih morata starša obvestiti delodajalca o svoji odsotnosti v treh dneh pred nastopom le-tega, v primeru izrabe prenesenega dopusta v strnjenem nizu pa v 15 dneh pred nastopom; delodajalec mora o izrabi prenesenega dopusta obvestiti pristojni center za socialno delo najkasneje 15 dni po nastopu dopusta.
 • Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka uveljavljate na centru za socialno delo hkrati z uveljavljanjem pravice do porodniškega dopusta oziroma do očetovskega dopusta, sicer pa 30 dni pred potekom porodniškega dopusta.

 

POSVOJITELJSKI DOPUST

Posvojiteljski dopust je dopust, namenjen enemu ali obema posvojiteljema, z namenom, da se lahko posvojitelj/posvojitelja in otrok takoj po posvojitvi v celoti posvetijo drug drugemu.

 

Pravico do posvojiteljskega dopusta ima eden ali oba posvojitelja ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, razen

če je ta oseba za tega otroka že uveljavila pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka

če je ta oseba posvojila otroka svojega zakonca.

 

Trajanje posvojiteljskega dopusta:

– če je otrok ob posvojitvi star od enega do štirih let – posvojiteljski dopust traja 150 dni

– če je otrok star od štirih do desetih let pa 120 dni

– če je posvojitelj ali druga oseba dobila v vzgojo in varstvo otroka pred prvim letom starosti otroka in je že izrabil dopust za nego in varstvo otroka za istega otroka, ima pravico do izrabe toliko dni posvojiteljskega dopusta, kot je bila pravica do dopusta za nego in varstvo otroka krajša od 150 dni.

 

Posvojiteljski dopust lahko izrabi:

– eden od posvojiteljev v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela

– oba posvojitelja hkrati v strnjenem nizu ob polni ali delni odsotnosti z dela enega ali obeh staršev, pri čemer skupno trajanje dopusta ne sme presegati 150 oziroma 120 dni.

 

O načinu izrabe posvojiteljskega dopusta mora posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, obvestiti delodajalca najkasneje v treh dneh po nastopu razlogov za koriščenje te pravice.

 

Pri uveljavljanju pravice do posvojiteljskega dopusta morate biti pozorni na:

 • pravica se uveljavlja pri centru za socialno delo, glede na prebivališče posvojitelja oziroma osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, in sicer najkasneje 30 dni po nastopu posvojiteljskega dopusta
 • po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti