vlogaocetavpraksi

Z zakoncem sva imela dva otroka, nato pa sva se uradno razvezala. Letos pa sem rodila tretjega otroka – oče je isti – in sem v postopku na sodišču za sporazumno ureditev preživnine. Na centru za socialno delo mi nočejo upoštevati preživnine pri otroških dodatkih, ampak so si pridobili dohodek očetovih otrok.

Zanima me, ali imajo to pravico. Trdijo, da gre za partnerski odnos in ne upoštevajo ločenega gospodinjstva in uradne razveze ter sodno določene preživnine. Naj pripišem še, da sva na istem naslovu zaradi skupne lastnine, na občini pa je urejeno ločeno gospodinjstvo.

B.

Dolgo sem iskala odgovor na vaše vprašanje oziroma potrditev tega, kar počne center za socialno delo pri izračunu otroškega dodatka, a ga nisem našla.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v 71. členu določa, da se za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred upošteva povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s številom mesecev, na katere se dohodek nanaša, in s številom družinskih članov po tem zakonu. Po mojem mnenju oče, ki je razvezan, ni član družine, zato se njegov dohodek ne bi smel upoštevati. Kot dohodek bi bilo možno upoštevati samo višino prejete oziroma dogovorjene preživnine. Kot pa ste napisali, očitno ni tako in ima center za socialno delo svojo razlago. Na vašem mestu bi jih prosila za razlago, na kakšni podlagi je razvezani oče član vaše družine in vašega gospodinjstva, saj njegovi dohodki nikakor ne prispevajo k višjemu standardu, temveč je to le preživnina, ki jo je dolžan plačevati za otroke.

 Odgovarja: mag. Mirijam Pinter Kavran, univ. dipl. pravnica